Nathan David Gladstein

Name: Nathan Gladstein 9/01/1913-5/22/1926

Family:

Gladstein came from Kiev.