Dora Abramowitz

Name: Dora Abramowitz d. 7/16/1930