Edith White

Name: Edith White 2/07/1880-1/19/1930